Skip to main content

Moderators

NAME Country/City
(Aortic)
Dr. BandarAl Dhafiri Dammam, KSA
Dr. Abdullah Alfozan Riyadh, KSA
Dr. Nasser Algharem Najran, KSA
Dr. Mona Mohsen Jeddah, KSA
(Arterial Intervention)
Dr. Mohammed Aljared Riyadh, KSA
Dr. Owayed Alshammeri Riyadh, KSA
Dr. Hani Al Mohammed Ali Al Ahsa, KSA
Dr. Mohamad Ghassan Atassi Madina, KSA
(Neuro Interventional)
Dr. Joti Bhattachayara KSA
Dr. Fawaz Sherif Jeddah, KSA
Dr Ahmed Andeejani Riyadh, KSA
Dr Mohammed Ejaz Riyadh, KSA
Dr. Hussam Aljuhani KSA
Dr. Mohamed Aghour France
Dr. Abdullah alboridy Albaz KSA
Dr. Zeyad Alorainy Riyadh, KSA
(Technologist & Nurses)
Ahmed Almutiri Riyadh, KSA
Basma Alsaadoun Kuwait, kuwait
El malyani Mustapha Casablanca,Morocco
Mohammed Idrees Riyadh, KSA
(Interns & Medical Students)
Dr. Shaker Alsheri Riyadh, KSA
Dr. Fares Garad Riyadh, KSA
(Interventional Oncology)
Dr. Hamad Alsuhaibani Riyadh, KSA
Dr. Faisal Alammari Riyadh, KSA
Dr. Dr. Mamoon Justaniah Makkah, KSA
Dr. Bandar Safar Riyadh, KSA
(Venous, Gyne & Male IR)
Dr. Sulaiman H. AlBassam Dammam, KSA
Dr. Ghazi Alshumrani Abha, KSA
Dr. Bader Khalaf Al Mutairi Jeddah, KSA
Dr. AbdulAziz Almat'hami Riyadh, KSA
(MSK Interventional)
Dr. Mohammad Alsalman Riyadh, KSA
Dr. Khalid Alismail Riyadh, KSA 
Dr. Mishal Al Shaalan Riyadh, KSA
Dr. Yasser Al Ghamdi Riyadh KSA
(Pediatric IR)
Dr. Mohammad Al otaibi Riyadh, KSA
Dr. Majed Al Mutairi Riyadh, KSA
Dr. Amin Alzahrani Riyadh, KSA
Dr. Saeed Alnehaya Riyadh, KSA